PdfBookmarkEntry

PdfBookmarkEntry class

PdfBookmarkEntry, pdf bookmark’taki bir giriştir. Geçerli örneğin Text özelliği null veya "" ise, geçerli örnek gizlenecek ve çocuklar geçerli düzeye eklenecektir.

public class PdfBookmarkEntry

yapıcılar

İsim Tanım
PdfBookmarkEntry() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Destination { get; set; } Yer işaretinin bağlandığı hücre.
DestinationName { get; set; } Hedefin adını alır veya ayarlar.
IsCollapse { get; set; } Bu özellik true olduğunda, yer imi daraltılır, aksi takdirde genişler.
IsOpen { get; set; } Bu özellik true olduğunda, yer imi genişler, aksi takdirde daralır.
SubEntry { get; set; } Bir yer iminin alt girişi.
Text { get; set; } Bir yer işaretinin başlığı.

Örnekler

[C#]    
orkbook workbook = new Workbook();
orkbook.Worksheets.Add();
orkbook.Worksheets.Add();
ell cellInPage1 = workbook.Worksheets[0].Cells["A1"];
ell cellInPage2 = workbook.Worksheets[1].Cells["A1"];
ell cellInPage3 = workbook.Worksheets[2].Cells["A1"];
ellInPage1.PutValue("page1");
ellInPage2.PutValue("page2");
ellInPage3.PutValue("page3");

dfBookmarkEntry pbeRoot = new PdfBookmarkEntry();
beRoot.Text = "root";  // pbeRoot.Text = null ise, pbeRoot'un tüm alt öğeleri yer iminde en üst düzeye eklenecektir.
beRoot.Destination = cellInPage1;
beRoot.SubEntry = new ArrayList();
beRoot.IsOpen = false;

dfBookmarkEntry subPbe1 = new PdfBookmarkEntry();
ubPbe1.Text = "section1";
ubPbe1.Destination = cellInPage2;

dfBookmarkEntry subPbe2 = new PdfBookmarkEntry();
ubPbe2.Text = "section2";
ubPbe2.Destination = cellInPage3;

beRoot.SubEntry.Add(subPbe1);
beRoot.SubEntry.Add(subPbe2);

dfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();
aveOptions.Bookmark = pbeRoot;
orkbook.Save("output_bookmark.pdf", saveOptions);

[VB]    
im workbook As Workbook = New Workbook
orkbook.Worksheets.Add("sheet2")
orkbook.Worksheets.Add("sheet3")

im cells As Cells = workbook.Worksheets(0).Cells
im cellInPage1 As Cell = cells("A1")
ellInPage1.PutValue("Page1")

ells = workbook.Worksheets(1).Cells
im cellInPage2 As Cell = cells("A1")
ellInPage2.PutValue("Page2")

ells = workbook.Worksheets(2).Cells
im cellInPage3 As Cell = cells("A1")
ellInPage3.PutValue("Page3")

im pbeRoot As PdfBookmarkEntry = New PdfBookmarkEntry()
beRoot.Text = "root"
beRoot.Destination = cellInPage1
beRoot.SubEntry = New ArrayList
beRoot.IsOpen = False

im subPbe1 As PdfBookmarkEntry = New PdfBookmarkEntry()
ubPbe1.Text = "section1"
ubPbe1.Destination = cellInPage2

im subPbe2 As PdfBookmarkEntry = New PdfBookmarkEntry()
ubPbe2.Text = "section2"
ubPbe2.Destination = cellInPage3

beRoot.SubEntry.Add(subPbe1)
beRoot.SubEntry.Add(subPbe2)

im saveOptions As PdfSaveOptions = New PdfSaveOptions()
aveOptions.Bookmark = pbeRoot
orkbook.Save("output_bookmark.pdf", saveOptions)

Ayrıca bakınız