Type

VbaModule.Type property

Modülün türünü alır.

public VbaModuleType Type { get; }

Ayrıca bakınız