Sign

VbaProject.Sign method

Bu VBA projesini DigitalSignature ile imzalayın

public void Sign(DigitalSignature digitalSignature)
Parametre Tip Tanım
digitalSignature DigitalSignature Elektronik imza

Ayrıca bakınız