Refresh

Slicer.Refresh method

刷新切片器。同时,刷新和计算相对数据透视表。

public void Refresh()

例子


[C#]

slicer.Refresh();

也可以看看