DateFormatForIntm

TimeLineHelper.DateFormatForIntm property

DateFormat for Intm of timeline shape

public int DateFormatForIntm { set; }

Remarks

Value Format String 0dddd, yyyy-M-d1yyyy-MM-dd2yy-MMM-d3yyyy/M/d4yy-MMM.-d5d MMMM yyyy6yy-M7MMM-yy8MMMM d, yyyy9MMM d, yyyy10M-d-yy11M-d12d MMMM, yyyy13d MMM, yyyy14d-M-yy15d-M16yy-M-d17yyyy-M-d18M-yy19M-yyyy20MMMM yyyy21MMMM yy22MMM yyyy23MMM yy24yy25yyyy26d27MMMM28MMM29M30MM/dd/yyyy

See Also