RenderingSaveOptions

RenderingSaveOptions class

Detta är en abstrakt basklass för klasser som tillåter användaren att ange ytterligare alternativ när ett diagram sparas i ett visst format.

public abstract class RenderingSaveOptions : SaveOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
Area { get; set; }Hämtar eller ställer in området för formerna kommer att sparas .
virtual DefaultFont { get; set; }När tecknen i diagrammet är unicode och inte är inställda med korrekt teckensnittsvärde eller typsnittet inte är installerat lokalt, kan de visas som block i pdf, bild eller XPS. Ställ in standardfont som MingLiu eller MS Gothic för att visa dessa tecken.
EmfRenderSetting { get; set; }Inställning för rendering av Emf-metafil.
EnlargePage { get; set; }Anger om förstora sidan .
ExportGuideShapes { get; set; }Definierar om du behöver exportera guideformerna eller inte.
IsExportComments { get; set; }Definierar om kommentarerna behöver exporteras eller inte.
PageSize { get; set; }Hämtar eller ställer in sidstorleken för de genererade bilderna. Kan varaPageSize eller null.
virtual SaveFormat { get; set; }Anger formatet som dokumentet kommer att sparas i om detta sparaalternativ-objekt används.
Shapes { get; set; }Hämtar eller ställer in former att rendera. Standardantalet är 0.
WarningCallback { get; set; }Får eller ställer in varningsåteruppringning.

Se även