SaveOptions

SaveOptions class

Detta är en abstrakt basklass för klasser som tillåter användaren att ange ytterligare alternativ när ett diagram sparas i ett visst format.

public abstract class SaveOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
virtual DefaultFont { get; set; }När tecknen i diagrammet är unicode och inte är inställda med korrekt teckensnittsvärde eller typsnittet inte är installerat lokalt, kan de visas som block i pdf, bild eller XPS. Ställ in standardfont som MingLiu eller MS Gothic för att visa dessa tecken.
virtual SaveFormat { get; set; }Anger formatet som dokumentet kommer att sparas i om detta sparaalternativ-objekt används.
WarningCallback { get; set; }Får eller ställer in varningsåteruppringning.

Metoder

namnBeskrivning
static CreateSaveOptions(SaveFileFormat)Skapar ett sparalternativobjekt av en klass som är lämplig för det angivna lagringsformatet.

Anmärkningar

En instans av klassen SaveOptions eller någon härledd klass skickas till strömmen Save or string Save overloads för att användaren ska kunna definiera anpassade alternativ när ett dokument sparas.

Se även