XPSSaveOptions

XPSSaveOptions class

Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när diagramsidor renderas till XPS.

public class XPSSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
XPSSaveOptions()Initierar en ny instans av denna klass som kan användas för att spara ett dokument iXPS format.

Egenskaper

namnBeskrivning
virtual DefaultFont { get; set; }När tecknen i diagrammet är unicode och inte är inställda med korrekt teckensnittsvärde eller typsnittet inte är installerat lokalt, kan de visas som block i pdf, bild eller XPS. Ställ in standardfont som MingLiu eller MS Gothic för att visa dessa tecken.
ExportHiddenPage { get; set; }Definierar om den dolda sidan behöver exporteras eller inte.
PageCount { get; set; }Hämtar eller ställer in antalet sidor som ska renderas i XPS. Standard är MaxValue vilket innebär att alla sidor i diagrammet kommer att renderas.
PageIndex { get; set; }Hämtar eller ställer in det 0-baserade indexet för den första sidan som ska renderas. Standard är 0.
SaveForegroundPagesOnly { get; set; }Anger om alla sidor ska sparas i bild eller endast i förgrunden.
override SaveFormat { get; set; }Anger formatet som de renderade diagramsidorna kommer att sparas i om detta sparaalternativ-objekt används. Kan varaXPS endast.
WarningCallback { get; set; }Får eller ställer in varningsåteruppringning.

Se även