IsSigned

VbaProject.IsSigned property

Indikerar om VBA-koden är signerad eller inte.

public bool IsSigned { get; }

Se även