PageSize

RenderingSaveOptions.PageSize property

Oluşturulan görüntüler için sayfa boyutunu alır veya ayarlar. OlabilirPageSize veya null.

public PageSize PageSize { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer null’dur. PageSize null ise, oluşturulan görüntü için sayfa boyutu kaynak diyagramdan elde edilir.

Ayrıca bakınız