PrinterResolution.X

PrinterResolution.X property

Λαμβάνει ή ρυθμίζει την οριζόντια ανάλυση του εκτυπωτή, σε κουκκίδες ανά ίντσα.

public int X { get; set; }

Επιστρεφόμενη Αξία

Η οριζόντια ανάλυση του εκτυπωτή, σε κουκκίδες ανά ίντσα, εάν!:Kind Έχει οριστεί!:PrinterResolutionKind.Custom ; διαφορετικά, μια τιμή dmPrintQuality.

Δείτε επίσης