PrinterResolution.Y

PrinterResolution.Y property

Λαμβάνει ή ρυθμίζει την κάθετη ανάλυση του εκτυπωτή, σε κουκκίδες ανά ίντσα.

public int Y { get; set; }

Επιστρεφόμενη Αξία

Η κάθετη ανάλυση εκτυπωτή, σε κουκκίδες ανά ίντσα.

Δείτε επίσης