Enum HotkeyPrefix

HotkeyPrefix enumeration

テキストに関連するホットキー プレフィックスの表示タイプを指定します。

public enum HotkeyPrefix

名前価値説明
None0ホットキープレフィックスなし.
Show1ホットキーのプレフィックスを表示します。
Hide2ホットキーのプレフィックスを表示しません。

関連項目