FrameDimension

FrameDimension class

Ger egenskaper som får rammåtten för en bild. Inte ärftlig.

public sealed class FrameDimension

Konstruktörer

namn Beskrivning
FrameDimension(Guid) Initierar en ny instans avFrameDimension klass med den angivna GUID-strukturen.

Egenskaper

namn Beskrivning
static Page { get; } Hämtar siddimensionen.
static Resolution { get; } Får upplösningsdimensionen.
static Time { get; } Hämtar tidsdimensionen.
Guid { get; } Får en globalt unik identifierare (GUID) som representerar dettaFrameDimension objekt.

Metoder

namn Beskrivning
override Equals(object) Returnerar ett värde som anger om det angivna objektet är enFrameDimension motsvarar dettaFrameDimension objekt.
override GetHashCode() Returnerar en hash-kod för dettaFrameDimension objekt.
override ToString() Konverterar dettaFrameDimension objekt mot en läsbar sträng.

Se även