ImageFormat

ImageFormat class

Anger filformatet för bilden. Inte ärftligt.

public sealed class ImageFormat

Konstruktörer

namn Beskrivning
ImageFormat(Guid) Initierar en ny instans avImageFormat klass genom att använda den angivnaGuid struktur.

Egenskaper

namn Beskrivning
static Bmp { get; } Hämtar bildformatet bitmapp (BMP).
static Emf { get; } Får det förbättrade metafil-bildformatet (EMF).
static Exif { get; } Hämtar formatet Exchangeable Image File (EXIF).
static Gif { get; } Hämtar bildformatet Graphics Interchange Format (GIF).
static Icon { get; } Hämtar Windows-ikonens bildformat.
static Jpeg { get; } Får bildformatet Joint Photographic Experts Group (JPEG).
static MemoryBmp { get; } Får ett minnesbitmappsbildformat.
static Png { get; } Hämtar bildformatet W3C Portable Network Graphics (PNG).
static Tiff { get; } Hämtar bildformatet Tagged Image File Format (TIFF).
static Wmf { get; } Får bildformatet Windows metafil (WMF).
Guid { get; } Får enGuidstruktur som representerar dettaImageFormat objekt.

Metoder

namn Beskrivning
override Equals(object) Returnerar ett värde som indikerar om det angivna objektet är enImageFormat objekt som motsvarar med dettaImageFormat objekt.
override GetHashCode() Returnerar ett hashkodvärde som representerar detta objekt.
override ToString() Konverterar dettaImageFormat objekt mot en läsbar sträng.

Se även