BboxRight

WmfPlaceableFileHeader.BboxRight property

Hämtar eller ställer in x-koordinaten för det nedre högra hörnet av den gränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.

public short BboxRight { get; set; }

Returvärde

X-koordinaten för det nedre högra hörnet av den avgränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.

Se även