CharacterRange

CharacterRange structure

Anger ett intervall av teckenpositioner inom en sträng.

public struct CharacterRange

Konstruktörer

namn Beskrivning
CharacterRange(int, int) Initierar en ny instans avCharacterRange struct, som anger ett intervall av teckenpositioner inom en sträng.

Egenskaper

namn Beskrivning
First { get; set; } Hämtar eller ställer in positionen i strängen för det första tecknet i dettaCharacterRange .
Length { get; set; } Får eller ställer in antalet positioner i dennaCharacterRange .

Metoder

namn Beskrivning
override Equals(object) Får ett värde som indikerar om detta objekt är ekvivalent med det angivna objektet.
override GetHashCode() Returnerar hashkoden för denna instans.
operator == Jämför tvåCharacterRange objekt. Får ett värde som indikerar om första- och längdvärdena av de tvåCharacterRange objekt är lika.
operator != Jämför tvåCharacterRange objekt. Hämtar ett värde som indikerar om de första eller längdvärdena av de tvåCharacterRange objekt är inte lika.

Se även