StringAlignment

StringAlignment enumeration

Anger justeringen av en textsträng i förhållande till dess layoutrektangel.

public enum StringAlignment

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Near 0 Anger att texten ska justeras nära layouten. I en vänster-till-höger-layout är den närmaste positionen vänster. I en höger-till-vänster-layout är den nära positionen höger.
Center 1 Anger att texten är justerad i mitten av layoutrektangeln.
Far 2 Anger att texten är justerad långt från layoutrektangelns ursprungsposition. I en vänster-till-höger-layout är den bortre positionen höger. I en höger-till-vänster-layout är den bortre positionen vänster.

Se även