ModifiedProperties

ExchangeMailboxAuditActivity.ModifiedProperties property

TBD

public ModifiedProperty[] ModifiedProperties { get; set; }

See Also