LoadMessageInfoList

LoadMessageInfoList(IEnumerable<int>)

加载 Pop3MessageInfo 列表

public Pop3MessageInfoCollection LoadMessageInfoList(IEnumerable<int> sequenceNumberList)
范围 类型 描述
sequenceNumberList IEnumerable`1 消息的序号列表

返回值

Pop3MessageInfoCollection

也可以看看


LoadMessageInfoList(IConnection, IEnumerable<int>)

加载 Pop3MessageInfo 列表

public Pop3MessageInfoCollection LoadMessageInfoList(IConnection connection, 
    IEnumerable<int> sequenceNumberList)
范围 类型 描述
connection IConnection 连接到服务器
sequenceNumberList IEnumerable`1 消息的序号列表

返回值

Pop3MessageInfoCollection

也可以看看


LoadMessageInfoList(IEnumerable<Pop3MessageInfo>)

加载 Pop3MessageInfo 列表

public Pop3MessageInfoCollection LoadMessageInfoList(IEnumerable<Pop3MessageInfo> messageInfoList)
范围 类型 描述
messageInfoList IEnumerable`1 消息信息列表

返回值

Pop3MessageInfoCollection

也可以看看


LoadMessageInfoList(IConnection, IEnumerable<Pop3MessageInfo>)

加载 Pop3MessageInfo 列表

public Pop3MessageInfoCollection LoadMessageInfoList(IConnection connection, 
    IEnumerable<Pop3MessageInfo> messageInfoList)
范围 类型 描述
connection IConnection 连接到服务器
messageInfoList IEnumerable`1 消息信息列表

返回值

Pop3MessageInfoCollection

也可以看看