ValidateCredentialsAsync

ValidateCredentialsAsync(IConnection)

执行凭据验证

public Task<bool> ValidateCredentialsAsync(IConnection connection)
范围 类型 描述
connection IConnection 连接到服务器

返回值

任务对象,具有此操作的委托

也可以看看


ValidateCredentialsAsync()

执行凭据验证

public Task<bool> ValidateCredentialsAsync()

返回值

任务对象,具有此操作的委托

也可以看看


ValidateCredentialsAsync(IConnection, CancellationToken)

执行凭据验证

public Task<bool> ValidateCredentialsAsync(IConnection connection, CancellationToken token)
范围 类型 描述
connection IConnection 连接到服务器
token CancellationToken 传播应取消操作的通知。

返回值

任务对象,具有此操作的委托

也可以看看


ValidateCredentialsAsync(CancellationToken)

执行凭据验证

public Task<bool> ValidateCredentialsAsync(CancellationToken token)
范围 类型 描述
token CancellationToken 传播应取消操作的通知。

返回值

任务对象,具有此操作的委托

也可以看看