Element.ChildElements

Element.ChildElements property

Παίρνει τα θυγατρικά στοιχεία του στοιχείου.

public ElementList ChildElements { get; }

Δείτε επίσης