Element.HasAttributeNS

Element.HasAttributeNS method

Επιστρέφει true όταν ένα χαρακτηριστικό με ένα δεδομένο τοπικό όνομα και ένα URI χώρου ονομάτων καθορίζεται σε αυτό το στοιχείο ή έχει μια προεπιλεγμένη τιμή, αλλιώς false.

public bool HasAttributeNS(string namespaceURI, string localName)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
namespaceURIStringΤο χαρακτηριστικό URI χώρου ονομάτων.
localNameStringΤο τοπικό όνομα του χαρακτηριστικού.

Επιστρεφόμενη Αξία

True αν έχει χαρακτηριστικό με το URI του χώρου ονομάτων και το τοπικό όνομα. διαφορετικά, ψευδής.

Δείτε επίσης