Element.NamespaceURI

Element.NamespaceURI property

Λαμβάνει το URI χώρου ονομάτων του στοιχείου.

public override string NamespaceURI { get; }

Δείτε επίσης