Element.ParentElement

Element.ParentElement property

Παίρνει το γονικό στοιχείο του στοιχείου.

public Element ParentElement { get; }

Δείτε επίσης