Node.PreviousSibling

Node.PreviousSibling property

Λαμβάνει τον κόμβο αμέσως πριν από αυτόν τον κόμβο. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος κόμβος, αυτός επιστρέφει null.

public Node PreviousSibling { get; }

Δείτε επίσης