Aspose.Finance.Xbrl.Dom.XbrlInstance

कक्षाओं

कक्षाविवरण
XbrlInstanceContextElement
XbrlInstanceDivideElement
XbrlInstanceElementxbrl उदाहरण तत्व का आधार वर्ग।
XbrlInstanceEntityElementवर्ग xbrl उदाहरण इकाई तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
XbrlInstanceMeasureElementवर्ग xbrl उदाहरण माप तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
XbrlInstancePeroidElementवर्ग xbrl उदाहरण अवधि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
XbrlInstanceUnitElementवर्ग xbrl उदाहरण इकाई तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।