StudentAddress.StudentName

StudentAddress.StudentName property

학생의 이름을 가져오거나 설정합니다.

public string StudentName { get; set; }

또한보십시오