PreviousSibling

Node.PreviousSibling property

Hämtar noden omedelbart före denna nod. Om det inte finns någon sådan nod, returnerar detta null.

public Node PreviousSibling { get; }

Se även