Style

CffFont.Style property

Gets Font style. Detta är ett råsträngsvärde som tillhandahålls av Font file. Stilinställaren är inte implementerad ännu.

public override string Style { get; set; }

Se även