IGlyphPainter

IGlyphPainter interface

Definierar ett sätt att rita glyfer.

public interface IGlyphPainter

Se även