KmlBalloonStyle.Text

KmlBalloonStyle.Text property

Καθορίζει το κείμενο που εμφανίζεται στο μπαλόνι. Η προεπιλεγμένη τιμή είναιnull .

public string Text { get; set; }

Δείτε επίσης