KmlCoordinate.XUnits

KmlCoordinate.XUnits property

Μονάδες στις οποίες καθορίζεται η τιμή X. Η προεπιλεγμένη τιμή είναιFraction .

public KmlUnits XUnits { get; set; }

Δείτε επίσης