KmlCoordinate.YUnits

KmlCoordinate.YUnits property

Μονάδες στις οποίες καθορίζεται η τιμή Y. Η προεπιλεγμένη τιμή είναιFraction.

public KmlUnits YUnits { get; set; }

Δείτε επίσης