KmlItemIcon.SubState

KmlItemIcon.SubState property

Καθορίζει την πρόσθετη κατάσταση του NetworkLink ή του φακέλου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναιNone .

public KmlItemIconStates SubState { get; set; }

Δείτε επίσης