KmlPolygonStyle.Fill

KmlPolygonStyle.Fill property

Καθορίζει εάν θα γεμίσει το πολύγωνο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναιtrue.

public bool Fill { get; set; }

Δείτε επίσης