Class RasterDriverOptions

RasterDriverOptions class

Επιλογές για αRasterDriver .

public abstract class RasterDriverOptions : DriverOptions

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
CloseLinearRing { get; set; }Καθορίζει εάν κλείνει ένα μη κλειστόLinearRing σε κάθε γεωμετρία. Προεπιλογές σεfalse .
CreateMidpoints { get; set; }Καθορίζει εάν προσθέτουμε ένα νέο σημείο στη μέση σε κάθε τμήμα της γεωμετρίας. Προεπιλογές σεfalse .
DeleteNearPoints { get; set; }Καθορίζει εάν διαγράφονται κοντινά σημεία σε κάθε γεωμετρία. Προεπιλογές σεfalse .
DeleteNearPointsDistance { get; set; }Καθορίζει την απόσταση γιαDeleteNearPoints . Προεπιλογές σε0 .
LinearizationTolerance { get; set; }Μια ανοχή που χρησιμοποιείται για τη γραμμικοποίηση γεωμετριών καμπυλών.
MPrecisionModel { get; set; }ΑPrecisionModel που θα εφαρμοστεί στο M συντεταγμένη όταν προστεθούν γεωμετρίες στοVectorLayer ή όταν διαβάζονται από τοVectorLayer . Η προεπιλεγμένη τιμή είναιExact .
SimplifySegments { get; set; }Καθορίζει εάν διαγράφονται σημεία που βρίσκονται στο ίδιο τμήμα σε κάθε γεωμετρία. Προεπιλογές σεfalse .
SimplifySegmentsDistance { get; set; }Καθορίζει την απόσταση γιαSimplifySegments . Προεπιλογές σε0 .
ValidateGeometriesOnWrite { get; set; }Καθορίζει εάν οι γεωμετρίες θα πρέπει να επικυρώνονται όταν προστίθενται στο επίπεδο. Εάν οριστεί σεtrue ,IsValid καλείται για κάθε γεωμετρία όταν προστίθεται στο επίπεδο και εάν αποτύχει η επικύρωση (IsValid είναιfalse ),GisException πετιέται.
WritePolygonsAsLines { get; set; }Καθορίζει εάν επιτρέπεται ο μετασχηματισμός πολυγώνου ή πολυγώνου σε γραμμή γραμμής. Προεπιλογές σεfalse .
XYPrecisionModel { get; set; }ΑPrecisionModel που θα εφαρμοστεί στις συντεταγμένες X και Y όταν προστεθούν γεωμετρίες στοVectorLayer ή όταν διαβάζονται από τοVectorLayer . Η προεπιλεγμένη τιμή είναιExact .
ZPrecisionModel { get; set; }ΑPrecisionModel που θα εφαρμοστεί στη συντεταγμένη Z όταν προστεθούν γεωμετρίες στοVectorLayer ή όταν διαβάζονται από τοVectorLayer . Η προεπιλεγμένη τιμή είναιExact .

Δείτε επίσης