Class FeatureAttributeCollection

FeatureAttributeCollection class

EENFeatureAttributeCollection definieert welke attributen beschikbaar zijn voor eenFeature .

public sealed class FeatureAttributeCollection : IEnumerable<FeatureAttribute>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Count { get; }Krijgt het aantal attributen in aFeature .
IsLocked { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of deze verzameling attributen vergrendeld is.
Item { get; set; }Haalt of stelt deFeatureAttribute op de opgegeven index.
Item { get; }Haalt of stelt deFeatureAttribute met een opgegeven naam.

methoden

NaamBeschrijving
Add(FeatureAttribute)Voegt een attribuut toe aan de collectie.
Contains(string)Bepaalt of de kenmerkverzameling een kenmerk bevat met de opgegeven naam.
GetEnumerator()Retourneert een enumerator die de verzameling doorloopt.
IndexOf(string)Zoekt naar het attribuut en retourneert de op nul gebaseerde index.
Lock()Vergrendelt deze verzameling attributen om verdere wijzigingen te voorkomen.
Remove(int)Verwijdert het attribuut uit de collectie.
Remove(string)Verwijdert het attribuut uit de collectie.

Zie ook