KmlDisplayModes

KmlDisplayModes enumeration

Styr om elementet visas eller döljs.

public enum KmlDisplayModes

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Show 0 Anger att elementet ska visas (känd som ‘default’ i kml-specifikationen).
Hide 1 Anger att elementet ska döljas.

Se även