Aspose.Gis.Rendering.Colorizers

Aspose.Gis.Rendering.Colorizers namnutrymme tillhandahåller klasser för konfigurering av renderingsrasterceller.

Klasser

Klass Beskrivning
BandColor Associerar bandvärden och en färgkomponent för specificerat bandindex. Det finns bandvärden mellan min och max kommer att interpoleras linjärt.
MultiBandColor Multiband Colorizer anger röda, gröna och blå komponenter för ett raster.
NullColorizer DenNullColorizer ritar ingenting och hoppar effektivt över renderingen av en rastercell som den tillämpas på.
RasterColorizer Den abstrakta rotklassen för färgsättaren som återger ett raster.
SingleBandColor Single band colorizer anger en grå komponent för ett raster.