Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers

Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers namnrymden tillhandahåller klasser för att konfigurera renderingsvektorfunktioner.

Klasser

Klass Beskrivning
GeometryGenerator Dekorera en symboliserare för att ändra objektets geometri innan rendering.
LayeredSymbolizer En symboliserare som återger flera andra symboliserare.
MarkerCluster Markörklustersymboliserare.
MarkerLine Markörlinjesymboliserare.
MarkerPatternFill Markörmönsterfyllningssymboliserare.
MixedGeometrySymbolizer Tillämpar korrekt symboliserare på en funktionsgeometri enligt dess geometrityp.
NullVectorSymbolizer DenNullSymbolizer ritar ingenting och hoppar effektivt över renderingen av en geometri som den tillämpas på.
RasterImageMarker Denna symboliserare återger en tillhandahållen rasterbild.
Rule En användardefinierad regel förRuleBasedSymbolizer .
RuleBasedSymbolizer Tillämpar en symboliserare för funktionsgeometrier enligt användardefinierade regler.
SimpleFill Enkel polygonsymboliserare.
SimpleLine Enkel linjesymboliserare.
SimpleMarker Enkel punktsymboliserare.
VectorSymbolizer Den abstrakta rotklassen för symboliserarna som återger vektoregenskaper.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
HorizontalAnchor Anger sidan som ska riktas horisontellt.
MarkerShapeType En formtyp av markören.
RenderingOrder Bestämmer renderingsordningen.
VerticalAnchor Anger sidan som ska justeras vertikalt.