RasterImageMarker

RasterImageMarker class

Denna symboliserare återger en tillhandahållen rasterbild.

public class RasterImageMarker : VectorSymbolizer

Konstruktörer

namn Beskrivning
RasterImageMarker(AbstractPath) Initierar en ny instans avRasterImageMarker klass.
RasterImageMarker(RasterImageMarker) Initierar en ny instans avRasterImageMarker klass.
RasterImageMarker(string) Initierar en ny instans avRasterImageMarker klass.

Egenskaper

namn Beskrivning
FeatureBasedConfiguration { get; set; } En återuppringning som används för att konfigurera denna symboliserare innan en funktion renderas.
Height { get; set; } Anger markörens höjd.
HorizontalAnchorPoint { get; set; } anger vilken sida av en markörform som kommer att justeras horisontellt med punktplatsen.
HorizontalOffset { get; set; } Anger horisontell förskjutning från en punktposition till formankarpunkten.
Opacity { get; set; } Lagrets opacitet. Standardvärdet är 1,0.
Rotation { get; set; } Anger symbolens rotation kring dess mittpunkt, i decimalgrader. Positiva värden indikerar rotation i medurs riktning, negativa värden indikerar moturs rotation.
VerticalAnchorPoint { get; set; } Anger vilken sida av en markörform som kommer att justeras vertikalt med punktplatsen.
VerticalOffset { get; set; } Anger vertikal förskjutning från en punktposition till formankarpunkten.
Width { get; set; } Anger markörens bredd.

Metoder

namn Beskrivning
Clone() Klonar den här instansen.

Se även