RasterMapLayer

RasterMapLayer class

Ett lager inutiMap som representerar ett rasterlagerdata.

public class RasterMapLayer : MapLayer

Konstruktörer

namn Beskrivning
RasterMapLayer(RasterLayer, RasterColorizer, bool) Skapar ny instans.

Egenskaper

namn Beskrivning
Colorizer { get; set; } Colorizer att använda för att rendera celler i rastret.
Opacity { get; set; } Opacitet för lagret.
Resampling { get; set; } Anger förvrängningsalternativ för lagret på en karta.

Metoder

namn Beskrivning
override Dispose() Förfogar över resurser.

Se även