HasAttributeNames

CsvOptions.HasAttributeNames property

Öznitelik adlarına sahip bir başlık satırının olup olmadığını belirler. Varsayılantrue .

public bool HasAttributeNames { get; set; }

Notlar

Şu durumdatrue aAttributes başlık satırına göre adlandırılacaktır. Aksi takdirde şu şekilde adlandırılacaktır:field_1, field_2, vb.

Ayrıca bakınız