Class TopoJsonOptions

TopoJsonOptions class

TopoJSON biçimi için sürücüye özgü seçenekler.

public class TopoJsonOptions : DriverOptions

yapıcılar

İsimTanım
TopoJsonOptions()Yeni örnek oluştur.

Özellikleri

İsimTanım
CloseLinearRing { get; set; }Kapatılmayanların kapatılıp kapatılmadığını belirlerLinearRing her geometride varsayılanlarfalse .
CreateMidpoints { get; set; }Her bir geometri parçasının ortasına yeni bir nokta eklenip eklenmeyeceğini belirler. varsayılanlarfalse .
DefaultObjectName { get; set; }Özelliklerin varsayılan olarak konulduğu nesnenin adı.
DeleteNearPoints { get; set; }Her bir geometrideki yakın noktaların silinip silinmediğini belirler. varsayılanlarfalse .
DeleteNearPointsDistance { get; set; }için mesafeyi belirlerDeleteNearPoints . varsayılanlar0 .
LinearizationTolerance { get; set; }Eğri geometrilerini doğrusallaştırmak için kullanılacak bir tolerans.
MPrecisionModel { get; set; }birPrecisionModel geometriler eklendiğinde M koordinatına uygulanacakVectorLayer veya sayfadan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değer:Exact .
NestedPropertiesSeparator { get; set; }İç içe özniteliklerin bileşenlerini ayırmak için kullanılan bir dizeyi alır veya ayarlar. Varsayılan değer “_”.
ObjectNameAttribute { get; set; }Bir özellik içeren nesnenin adını yansıtan özelliğin adı.
QuantizationNumber { get; set; }TopoJSON. çıktısında koordinatları nicelemek ve yayları delta kodlamak için kullanılacak niceleme sayısını belirtir
SimplifySegments { get; set; }Her geometride aynı parça üzerinde bulunan noktaların silinip silinmediğini belirler. varsayılanlarfalse .
SimplifySegmentsDistance { get; set; }için mesafeyi belirlerSimplifySegments . varsayılanlar0 .
Transform { get; set; }TopoJSON. çıktısında koordinatları nicelemek ve yayları delta kodlamak için kullanılacak dönüştürme nesnesini belirtir
ValidateGeometriesOnWrite { get; set; }Katmana eklendiklerinde geometrilerin doğrulanması gerekip gerekmediğini belirler. Eğer ayarlanırsatrue ,IsValid katmana eklendiğinde ve doğrulama başarısız olursa (IsValid dır-dirfalse ),GisException atılır.
WritePolygonsAsLines { get; set; }Çokgen veya çoklu çokgenin çizgi dizisine dönüştürülmesine izin verilip verilmediğini belirler. varsayılanlarfalse .
XYPrecisionModel { get; set; }birPrecisionModel geometriler eklendiğinde X ve Y koordinatlarına uygulanacakVectorLayer veya sayfadan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değer:Exact .
ZPrecisionModel { get; set; }birPrecisionModel geometriler eklendiğinde Z koordinatına uygulanacaktır.VectorLayer veya sayfadan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değer:Exact .

Ayrıca bakınız