Map.Extent

Map.Extent property

Oluşturulacak haritanın sınırlarını belirtir. Olarak ayarlanırsanull , kapsam, oluşturma sırasında tüm katmanlardaki tüm geometrileri içerecek şekilde hesaplanır.

public Extent Extent { get; set; }

istisnalar

istisnaşart
ArgumentExceptionIsValid dır-dirfalse.Width sıfırdan küçük veya eşittir.Height sıfırdan küçük veya eşittir.SpatialReferenceSystem dır-dirnull.

Notlar

Kapsamın uzamsal referans sistemi, haritanın uzamsal referans sistemine eşit değilse, kapsam, oluşturma sırasında hedef uzamsal referans sistemine dönüştürülüyor.

Ayrıca bakınız