LayeredSymbolizer.LayeredSymbolizer

LayeredSymbolizer()

创建新实例。

public LayeredSymbolizer()

也可以看看


LayeredSymbolizer(RenderingOrder)

创建新实例。

public LayeredSymbolizer(RenderingOrder renderingOrder)
范围 类型 描述
renderingOrder RenderingOrder 确定渲染顺序。 ByFeatures - 使用所有符号器渲染特征,然后继续下一个特征。ByLayers - 使用符号化器渲染所有要素,然后继续将要素绘制到下一个符号化器。

也可以看看