Event.DefaultPrevented

Event.DefaultPrevented property

Επιστρέφει true εάν κλήθηκε το preventDefault() ενώ η τιμή του ακυρώσιμου χαρακτηριστικού είναι true και false διαφορετικά.

public bool DefaultPrevented { get; }

Αξία περιουσίας

αληθής εάν [η προεπιλογή αποτρέπεται]; σε διαφορετική περίπτωση,ψευδής .

Δείτε επίσης