SVGPathSeg.PathSegType

SVGPathSeg.PathSegType property

Ο τύπος του τμήματος διαδρομής όπως καθορίζεται από μία από τις σταθερές που ορίζονται σε αυτήν τη διεπαφή.

public ushort PathSegType { get; }

Αξία περιουσίας

Ο τύπος του τμήματος διαδρομής.

Δείτε επίσης