SVGElement.ClassName

SVGElement.ClassName property

Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό ‘class’ στο δεδομένο στοιχείο.

public SVGAnimatedString ClassName { get; }

Αξία περιουσίας

Το όνομα της τάξης.

Δείτε επίσης